https://www.hillsfarmacy.com/ http://www.exlpharmacy.com/ http://generics365.com/ http://www.healthprose.org/ Vrije Basisschool de Regenboog | Doorstroming VO
Doorstroming

De verplichte eindtoets, het NIO-onderzoek,  de PMTK en de NPVJ
Sinds een aantal jaren hebben de scholen voor basis – en voortgezet onderwijs in Eindhoven met elkaar afspraken gemaakt over de overdracht van kinderen vanuit de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Eén van die afspraken is het opstellen (digitaal) van een onderwijskundig rapport. In dat rapport wordt het schooladvies voor vervolgonderwijs onderbouwd en toegelicht, en worden de leerlingkenmerken (zoals werkhouding, motivatie en eventuele faalangst) overgedragen.  
 
Tot voor afgelopen schooljaar was in het samenwerkingsverband primair onderwijs – voortgezet onderwijs de afspraak dat samenwerkingsverband – breed een drietal testen werden afgenomen om de persoonlijkheidskenmerken van de kinderen en de capaciteiten van de kinderen in kaart te brengen (persoonlijkheidstesten PMTK en NPVJ en de NIO). Dit om een goed beeld te krijgen van de kinderen ten behoeve van de overdracht naar het voortgezet onderwijs, en om kinderen die mogelijk recht hadden op extra ondersteuning in het voorgezet onderwijs (zgn. leerwegondersteuning) te kunnen indiceren.  
Met ingang van dit schooljaar (2015 - 2016) zijn de indicatiecriteria voor leerwegondersteuning verdwenen en is het samenwerkingsverband po - vo vrij om de ondersteuningsgelden naar keuze in te zetten. Ons samenwerkingsverband heeft er voor gekozen deze gelden niet aan individuele leerlingen toe te kennen, maar te verdelen over de scholen. Hiermee is de afname van de nio, de npvj en de pmtk niet meer noodzakelijk voor de leerwegondersteuningsaanvragen en de afname van deze tests wordt derhalve ook niet meer gefinancierd.  
Omdat de school tevens verplicht is mee te doen aan de afname van een eindtoets in groep 8, naast de toetsen van het cito - leerlingvolgsysteem, hebben we besloten om te stoppen met de afname van de pmtk, npvj en de nio - test voor de kinderen in de groepen 8. Dit zou anders wel veel van het goede zijn m.b.t. toetsen en testen.
 
Het schooladvies wordt onderbouwd door de toetsresultaten (citotoetsen van het leerlingvolgsysteem), overige leerlinggegevens en door het beeld van de leerkracht m.b.t. de ontwikkeling van het kind.
 
De uitslag van de verplichte eindtoets (deze wordt in mei 2016 afgenomen)  heeft geen invloed op het advies voor voortgezet onderwijs. Als een kind op grond van de uitslag van de eindtoets op een hoger advies uit zou komen, dan is er ruimte om in incidentele gevallen het advies aan te passen. Er is dan (her-)plaatsing op een hoger niveau van voortgezet onderwijs mogelijk.
Advies en plaatsingsprocedure.  
De verantwoordelijke groepsleerkracht informeert de ouders over de ontwikkeling en de capaciteiten van hun kind. Hij of zij geeft een advies over het niveau van voortgezet onderwijs; praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. De ouders beslissen bij welke school zij hun kind aanmelden. De regio Eindhoven heeft een vast tijdspad voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Alle kinderen krijgen uiterlijk in februari via een gesprek het definitieve advies. Zo weten de ouders ruim voor de inschrijfprocedures starten op welke vormen van voortgezet onderwijs ze zich kunnen oriënteren.  
Het advies van de basisschool is leidraad voor toelating op scholen voor voortgezet onderwijs. Waar dit advies afwijkt van de Cito-toetsresultaten, overleggen basisschool en de school voor voortgezet onderwijs om het advies te onderbouwen. Bij verschil van mening tussen de ouders en de school voor voortgezet onderwijs over toelating, vindt nader overleg plaats tussen hen en de betrokken school (zie voor meer informatie het stuk over de eindtoets).  
In maart start de inschrijfperiode voor het voortgezet onderwijs. De ouders schrijven hun kind dan in op een school naar keuze. Zodra de leerkracht weet naar welke school het kind gaat, wordt een onderwijskundig rapport over de vorderingen en capaciteiten van leerling en het uiteindelijke schooladvies overgedragen aan deze school. Voor kinderen met een zorgindicatie (kinderen die voor praktijkonderwijs of extra
ondersteuning in aanmerking komen) geldt een afwijkend tijdspad. De leerkracht informeert tijdig ouders van kinderen voor wie dit geldt.  
We informeren de kinderen in groep 7 en 8 en hun ouders over het vervolgonderwijs door  
- Op ouderavonden uitvoerig aandacht te besteden aan de organisatie en structuur van het vervolgonderwijs, 
- Een oriëntatie op keuzecriteria en de verschillende mogelijkheden en aspecten als motivatie, interesse en capaciteiten.
- Op ouderavonden de procedure, die via een voorlopig advies naar een definitief advies en plaatsing op een school voor voortgezet onderwijs, uitgebreid toe te lichten.
- Informatiefolders van scholen voor voortgezet onderwijs ter inzage aan te bieden. 
- Informatieavonden van het Novaliscollege. Het Novaliscollege is een Vrijeschool voor voortgezet onderwijs. Onze ouders worden uitgenodigd voor de informatieavonden. Voor eventueel toekomstige leerlingen zijn er speciale leerlingdagen.

copyright- privacy verklaring