https://www.hillsfarmacy.com/ http://www.exlpharmacy.com/ http://generics365.com/ http://www.healthprose.org/ Vrije Basisschool de Regenboog | Onderwijs
Onderwijs

Vrije basisschool De Regenboog verzorgt een hedendaagse invulling van het vrije-schoolonderwijs. We integreren vernieuwingen op pedagogisch en didactisch gebied in onze dagelijkse lespraktijk. Tegelijk houden we vast aan ons principe dat lesgeven meer is dan het overdragen van cognitieve kennis, waarbij de schriftelijke lesmethoden en niet de leerkracht de bepalende factor zijn. Leerstof en werkvormen zoals beschreven in lesmethoden zoals we die gebruiken, zijn een ondersteuning en aanvulling op het Vrije schoolleerplan. Het is de leerkracht die de ruimte krijgt al zijn/haar kwaliteiten en vaardigheden ten voordele van en in dialoog met de leerlingen in te zetten. De school ondersteunt hem/haar vooral scheppend te zijn in dat wat zijn/haar belangrijkste taak is; kinderen in hun ontwikkeling te laten uitgroeien tot dat wat in de kiem in hen aanwezig is; prachtige mensen!
 
De betekenis en de rol van de leerkracht en medeleerlingen, die een hechte sociale groep vormen, vinden wij van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. In deze interactie krijgt het kind de ruimte om ‘kind te mogen zijn’ en ‘groot te worden’. Daarom is er elke dag ruime aandacht voor groepsactiviteiten. Door elkaar steeds zo te ontmoeten, leren kinderen elkaar te accepteren en te respecteren in elkaars verschillen. Conflicten lossen ze op vanuit betrokkenheid op elkaar, door te praten, naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen.  
 
Multicultureel onderwijs
In het schoolplan is te zien hoe de leerlingen via de gekozen thema’s binnen het onderwijs verschillende culturen ontmoeten. We laten de leerlingen werkelijk binding voelen met de bijzondere kwaliteiten en eigenheid van culturen, zodat er respect kan ontstaan.  
 
De huidige leerlingenpopulatie is, ondanks een instroom van allochtone kinderen, toch nog steeds nagenoeg volledig autochtoon. We menen dat het voor de ontwikkeling van kinderen goed is,  als ze ook op school samen kunnen leven en leren met allochtone kinderen. Wij geloven niet in onderscheid tussen mensen, maar wel in het unieke van elk mens. Daar moet in het dagelijkse leven, en dus ook binnen de schooldag, ruimte en respect voor zijn.  
 
School- en groepsgrootte
Naar verwachting telt onze school op 1 oktober 2015 zo’n 450 leerlingen, verdeeld over 7 kleuter- en 12 onderbouwgroepen. Hiermee is de school t.o.v. 1 oktober 2014 weer 15 leerlingen gegroeid. Door het schooljaar heen verwachten we nog een extra instroom groei van ongeveer 50 leerlingen.  
 
We streven naar een gemiddelde van 25 leerlingen per groep. Dit gemiddelde aantal geeft ons een behoorlijke financiële ruimte m.b.t. de verzorging van het adaptief onderwijs, de inkoop van materialen en leermiddelen, extra inzet van personeel t.b.v. het onderwijs aan de groepen. De organisatie en het beheer en de inrichting van het gebouw.
Deze gemiddelde norm kan wel betekenen dat in de groepen vanaf groep 3 de ene groep 19 leerlingen heeft, terwijl de andere groep het maximale aantal van 30 leerlingen heeft. 

Eigen kleuters stromen als ze schoolrijp zijn, altijd door naar groep 3. Die plaats in groep 3 is namelijk een garantie voor eigen kleuters, ook als er door een te grote instroom vanuit de eigen kleutergroepen nieuwe groepen 3 ontstaan met meer dan 25 kinderen. Voorzien we een grotere groep dan 25 leerlingen dan vindt er op schoolniveau altijd een afweging plaats of een derde groep 3 financieel mogelijk is.
 
Op weg naar een mogelijke derde stroom
Onze school ziet het als missie dat er voor alle kinderen, waarvan de ouders willen dat ze naar de vrije school gaan, een plaats in de vrije school moet zijn. Voorwaarde voor toelating tot de school is wel dat de aangemelde kinderen de aannameprocedure positief hebben doorlopen.
Het aantal aanmeldingen van nieuwe kleuters is in het schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 zodanig opgelopen dat de kleuters niet meer binnen de bestaande 6 kleutergroepen opvangen konden worden. Uit overleg met de Vrije School Brabant bleek ons in het schooljaar 2013-2014 dat zij geen uitbreiding van hun school wilden. Ons bestuur besloot vervolgens om in schooljaar 2014-2015 een 7e kleutergroep te starten. Door een verdere toename van aanmeldingen voor de kleutergroepen heeft het bestuur besloten per 1 januari 2016 een 8ste kleutergroep te starten.  
 
Een eigen locatie voor de nieuwe stroom.
Het gebouw aan het Mimosaplein kan een 7e en een 8e kleutergroep 7 niet blijvend huisvesten. Daarbij leiden 8 kleutergroepen op een zeker moment  tot een derde groep 3. Het bestuur van onze school heeft daarom de gemeente Eindhoven verzocht extra lokaalruimte t.b.v. de 7e en de 8e kleutergroepen en een toekomstige groep 3 ter beschikking te stellen. De gemeente heeft onze aanvraag voor meer lokalen inmiddels erkend. Ze heeft tevens erkend dat daartoe lokaalruimte elders ter beschikking gesteld moet worden. De nieuwe lokalen zullen dus via inwoning in een andere school, en binnen 2 km van onze huidige school toegewezen worden. Ze gaat bij de toekenning uit van de telling op 1 oktober 2015, groei van het aantal leerlingen in de toekomst zal moeten leiden tot meer lokalen en naar we nadrukkelijk willen; een eigen gebouw voor de nieuwe stroom!
Het ligt dus in de lijn van de verwachting dat bij de startdatum van de 8ste kleutergroep, 1 januari 2016, deze extra ruimte beschikbaar is.  
 
Deze nieuwe stroom zal geen eigen school zijn. Ze valt onder dezelfde directie en zal omwille van de kosten, zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande faciliteiten. Dat betekent 1 administratie, 1 ict- en handarbeidlokaal, 1 inkoop en zo meer.  
 
In september 2015 nog worden de ouders van de 7e en 8e kleutergroep in een informatieavond bijeen geroepen en starten de concrete voorbereidingen van de inrichting van de lokalen en de verhuizing van de groepen.
 
De praktijk van ons werken met de kinderen.
In ons schoolplan staan leer- en ontwikkelingsdoelen voor ieder leerjaar en ieder vakgebied nauwgezet  beschreven. Binnen die kaders heeft de leerkracht een hoge mate van vrijheid hoe binnen de groep deze doelen te realiseren. Hij/zij kiest de leerstof en verhalen die het beste passen bij zijn/haar groep en de individuele kinderen en die hen ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling. Hij/zij kiest de werkvormen die in de kinderen steeds weer een beroep doen op de in hen aanwezige scheppende krachten.  Dat zorgt voor levendige en vaak kunstzinnige en ritmische lessen.  
 
Voor de geschiedenisperiode in groep 7 geeft het schoolplan bijvoorbeeld de cultuur van de Grieken aan als onderwerp. De leerkracht is bekend met de ontwikkelingsfase van de groep en heeft inzicht in waar elk kind binnen de groep staat en wat hen verder positief stimuleert in hun ontwikkeling. De leerkracht kiest vervolgens leerstof en leeractiviteiten die passen bij zijn groep. Waar de één Socrates kiest als onderwerp, geeft de ander aandacht aan de slag om Troje. Die keuze bepaalt welke kennis aangeboden wordt, welke ritmes geoefend worden, welke teksten gelezen, wat geschilderd en getekend wordt en welk toneelstuk groep 7 voordraagt aan de andere groepen.  
 
Voor bepaalde vakgebieden gebruiken we ook lesmethoden. Voor rekenen/wiskunde is dat ‘Alles Telt’, Engels leren we met ‘Just do it’. Voor het vak aanvankelijk lezen gebruiken we vanaf dit jaar in groep 3 ‘Veilig Leren Lezen, terwijl de groepen 4,5 en eventueel 6 nog gebruik maken van ‘de Leeslijn’. T.b.v. het technisch lezen gebruiken we ‘Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen’ en de methode ‘Staal’ en voor
begrijpend lezen ‘Tekst verklaren’. Voor het leren schrijven maken we gebruik van de methode  ‘Pennenstreken’.  
Deze methodes zijn gekozen, omdat we in een tijd en maatschappij waarin kinderen kansen moeten krijgen en er veel van hen aan kennis en vaardigheden gevraagd wordt, hen niet tekort willen doen. Als school zijn we echter wel steeds doende deze methodes te integreren in ons vrije-schoolonderwijs, zodat ze recht doen aan onze visie en uitgangspunten. In dit proces worden studiedagen ingezet en krijgen we begeleiding van een consulent van de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen. Ook binnen de vergaderingen is studie en uitwisseling van ervaring rondom het onderwerp: methodegebruik naast het vrije schoolonderwijs een belangrijk agendapunt.
 
Clustering van schooljaren; hoe lang heeft een kind dezelfde juf of meester?  
In iedere kleutergroep zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar. Zij blijven de gehele kleuterperiode samen in dezelfde groep met een eigen meester of juf. Vanaf groep 3 tot en met groep 5 blijft de groepsleerkracht bij dezelfde groep. In de regel zijn dat eerder 2 groepsleerkrachten, dit om reden dat veel groepsleerkrachten in deeltijd willen werken en de wet deeltijd mogelijk maakt.  
Vanaf groep 6 wordt de groep in de regel aan nieuwe groepsleerkrachten overgedragen. Als een groepsleerkracht 2 maal een cyclus van 3 jaar binnen een bepaalde bouw heeft gewerkt, kan deze de directie verzoeken door te mogen stromen naar de andere bouw.  Er volgt dan een interne procedure om te onderzoeken of we aan dit verzoek gehoor kunnen en willen geven. In juni van elk schooljaar worden de ouders vervolgens geïnformeerd over eventuele veranderingen m.b.t. de bezetting van de groepen in het volgende schooljaar.
Hoe graag we willen en hoeveel moeite we er ook voor doen dat de leerkrachten hun rondjes vol maken, in de praktijk van alledag blijken er diverse redenen waarom dat niet lukt. In de regel zijn dat zaken als, recht op minder mogen werken (deeltijdarbeid), ziekte en financiële mogelijkheden van de school. Elke jaar (meestal in juni) informeert de school de ouders via de formatiebrief hoe de indeling voor het volgende schooljaar er uit ziet.   
 
Hoe ziet de schooldag er in de kleutergroep uit?
Om 8.35 uur gaat de bel en de deur open,  de ouders/verzorgers brengen hun kleuter(s) naar de groep.  Om 8.40 uur zijn alle kinderen door de groepsleerkracht begroet en zitten alle kinderen in de kring. Dan start het programma met de dagopening, het zingen van enkele liedjes en een handgebaarspel.
Om ongeveer 8.50 uur is er het arbeidsspel, het ochtendspel, het ambachtsspel, een dansspel of een muzikaal bewegingsspel. Dit gebeurt in en vanuit de kring.
Vervolgens hebben de kinderen vanaf ongeveer 9.15 uur het vrije spel. Dit gebeurt in het eigen lokaal. Waar het ene kind gaat bouwen, kiest een ander kind, al dan niet met een paar andere kinderen om te knutselen, te tekenen of in een prentenboek te kijken.  
Om 10.15 uur zetten 2 kinderen de stoelen in een kring en maken fruit klaar. Om 10.30 uur gaan ze fruit eten. Als dat gedaan is wordt de klas opgeruimd en wordt de tafel gedekt. Om 11.15 uur wordt er gegeten. Om 11.45 uur gaan de kinderen tot 12.45 uur naar buiten. Voldaan van dit spel gaan ze daarna opnieuw eten. Nu geen fruit, maar brood en rauwkost. Na het eten is er tijd om te rusten.
Om 13.00 uur kunnen de kinderen door hun ouders/verzorgers die dat conform de afspraken met de school geregeld hebben, opgehaald worden bij de deur van het lokaal.
Na het rusten staan er, afhankelijk van de dag, één van de volgende activiteiten op het programma; tekenen, schilderen, broodbakken, boetseren, knutselen met de oudere kinderen.
De dag wordt vervolgens afgesloten met een verhaal of een prentenboek.
Vanuit de kring gaan de kinderen om 14.25 uur naar buiten, de ouders/verzorgers of de medewerkers van de BSO halen hun kind(-eren) op.
 
Hoe ziet de schooldag in de groepen 3 t/m 8 er uit?
De bel luid om 8.25 uur, de kinderen gaan bij hun leerkracht staan, samen gaan ze naar binnen.
De groepen 3 t/m 8 komen elke maandag in de hal bijéén, alwaar ze de weekopening vieren. Eén van de groepsleerkrachten vertelt een verhaal, er wordt gezongen en de ochtendspreuk wordt opgezegd.  
Daarna gaan ze naar het eigen lokaal, alwaar een eigen opmaat is.  
In de regel zeggen alle kinderen op één van de dagen van de week hun getuigschriftspreuk en is er tijd om even bij het begin van de dag stil te staan. Er is altijd wel een kind dat iets heeft meegemaakt en dat wil delen met zijn/haar klasgenoten. Hierna start het periodeonderwijs.
Periodeonderwijs houdt in dat over een periode van 3 tot 4 weken een passend thema wordt behandeld. Deze thema’s worden bepaald door de hoofdvakken taal, rekenen/wiskunde en oriëntatie op de wereld.
Tijdens de ouderavonden informeert de groepsleerkracht de ouders/verzorgers over deze thema’s.
 
Op de andere dagen van de week start de dag in de groepen 3 t/m 8 om 8.30 uur met een opmaat, waarna elke groep aandacht besteedt aan lezen en spelling. Vervolgens start om 9.00 uur het ‘periodeonderwijs’. Het kan voorkomen dat er tijdens het periodeonderwijs een bepaalde vakles gegeven moet worden. Denk bijvoorbeeld aan gymnastiek, waarvoor we de gymzaal moet gebruiken. In dat geval zal een deel van het periodeonderwijs na de eerste pauze gegeven worden.
 
Om 10.30 uur eet de groep onder begeleiding van de leerkracht. Om 10.45 uur start de korte pauze.
Vanaf 11.00 uur tot het einde van de lesdag krijgen de kinderen vaklessen als Engels, handenarbeid, schilderen, muziek, vormtekenen, begrijpend lezen, euritmie, ICT/computerles en gymnastiek. Binnen deze tijd staan ook extra oefenuren voor de vakken rekenen en taal ingeroosterd.  
Om 12.30 uur gaan de kinderen o.l.v. hun leerkracht eten. Om 12.45 uur begint de pauze. Om 13.15 uur beginnen de middaglessen, die duren tot 14.35/14.40 uur.
 
De creatieve vakken, bijvoorbeeld tekenen, vormen niet alleen een apart vak, maar (zijn) worden door het hele onderwijs, dus in alle vakken, verweven.  
 
Kunstzinnigheid
Het onderwijs binnen onze school kenmerkt zich door een kunstzinnige aanpak. Onderwijs is kunstzinnig als het aandacht heeft voor ware, schone en echte zaken die de kracht hebben dat ze kinderen innerlijk in beweging zetten. Onderwijs is kunstzinnig als er sprake is van inademen (concentratie) en uitademen (ontspannen). Kunstzinnig onderwijs maakt de leerstof levendig. Kinderen worden cognitief én emotioneel betrokken bij de stof. Ze begrijpen de leerstof beter vanuit het beeld, de beleving en de beweging. En vooral: kunstzinnigheid kenmerkt zich doordat kinderen hun scheppingskracht ervaren en inzetten. Kortom; kunstzinnigheid doet verbondenheid ontstaan en voorkomt vervreemding.
 
Blijven zitten of doorgaan!
Kinderen gaan altijd over, tenzij het kind sociaal, emotioneel of cognitief weinig aansluiting vindt met zijn/haar groep, streven we ernaar ieder kind op het voor hem/haar juiste moment te geven wat nodig is.
De eerste aanzet tot de overweging wordt gedaan in een gesprek van de groepsleerkracht met de ouders van het kind. In dit gesprek wordt ook besproken op welke wijze de ouders in het onderzoek of doubleren de goede oplossing is, worden betrokken.  
Een besluit om een kind te laten doubleren wordt altijd voorafgegaan door een kinderbespreking in de bouw van de groep waarin het kind zit. Deze kinderbespreking wordt geleid door de intern begeleider van de betreffende bouw.

copyright- privacy verklaring