https://www.hillsfarmacy.com/ http://www.exlpharmacy.com/ http://generics365.com/ http://www.healthprose.org/ Vrije Basisschool de Regenboog | Organisatie | Leerlingen | In En Uitschrijven Leerlingen
In- en uitschrijven van leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen / doorstroom
Ieder jaar mag SPILcentrum Mimosaplein zich verheugen op veel interesse van nieuwe ouders om hun kind in te schrijven. Voor ons is het belangrijk dat de ouders goed op de hoogte zijn van de identiteit van de school, zodat ze een afgewogen keuze kunnen maken. Regelmatig organiseren we dan ook informatieavonden en inloopochtenden, de data zijn via de jaarkalender op de website in te zien.

Aannamebeleid
De school heeft twee belangrijke redenen die haar een beleid inzake aanname van leerlingen rechtvaardigen.
1.Ze wil ouders/verzorgers die hun kind aanmelden bewust maken van de eigenheid van de school en hen stimuleren hun verwachtingen te vergelijken met de mogelijkheden die de school biedt. Ouders/verzorgers kunnen dan een bewuste keuze maken voor de school of besluiten niet door te gaan.
2.Ze moet vanwege de grootte van de toestroom ouders zorgvuldig informeren over de mogelijkheden van de instroom.

Aanmelden gebeurt in een aantal stappen:
1.De ouders / verzorgers vullen het aanmeldingsformulier in (downloaden op de website) en leveren dit in bij de administratie van de school. De datum van ontvangst door de administratie wordt op het formulier gezet.
2.De administratie bevestigt binnen 10 werkdagen de ontvangst van het aanmeldingsformulier en informeert de ouders over de eerstvolgende mogelijkheid een informatieavond of inloopochtend te bezoeken.
3.De ouders / verzorgers bezoeken binnen twee maanden een informatieavond of inloopochtend, en kunnen na afloop indien gewenst een afspraak maken met de directie voor een informatief gesprek. Een afspraak maken kan via directie@vbs-deregenboog.nl . Tijdens dit gesprek worden de aanwezige ouders/verzorgers geïnformeerd over de visie van de school, de wachtlijsten en of er plaats is in de groep waar hun kind zou moeten instromen. De ouders/verzorgers krijgen na dit gesprek de ruimte om hun keuze te heroverwegen.
4.Wanneer niet binnen twee maanden na ontvangst van het aanmeldingsformulier bij de administratie een informatieavond of inloopochtend is bezocht, verschuift de aanmelddatum met twee maanden.
5.Ouders/verzorgers en hun kind worden door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en om de ontwikkeling van het kind te bespreken. De groepsleerkracht vraagt (met toestemming van de ouders) vooraf aan dit kennismakingsgesprek de nieuwste gegevens op bij de school van herkomst. Zonder die toestemming stopt het aannametraject.
6.Indien uw kind ontwikkelings- of leerproblemen heeft, betrekt de groepsleerkracht de ondersteuningsgroep van de school bij de aannameprocedure. De beslissing tot toelating wordt dan niet eerder genomen dan nadat de ondersteuningsgroep met de groepsleerkracht de verkregen informatie heeft gewogen. In de meeste gevallen zijn een of meerdere extra gesprekken met de ouders/verzorgers hiervoor nodig.
7.Eventueel nodigt de groepsleerkracht het kind uit om een dag mee te draaien in de groep. Dit is facultatief en gebaseerd op de informatie van de school van herkomst.
8.Wanneer er verder geen bijzonderheden zijn wordt het kind aangenomen. De groepsleerkracht maakt met de ouders/verzorgers afspraken over de eerste schooldag.
9.Op de eerste schooldag wordt het kind ingeschreven en wordt er een inschrijfformulier naar de oude school gestuurd. Daarop volgend krijgen we van de oude school een uitschrijf formulier en is de administratie rond.

Wachtlijst criteria
Het liefst zouden we alle kinderen die het Vrije School onderwijs willen volgen die kans willen geven. Daar we echter beperkte middelen hebben, werken we met een wachtlijst. Daarbij hanteren we de volgende 4 criteria:

1.Kinderen die al een broertje of zusje op school hebben
Kinderen die reeds een broertje of zusje op school hebben, hebben voorrang op alle andere kinderen (ook op de kinderen van de Wonderboom). Voorwaarde hierbij is dat dit kind op school is aangemeld vóór de datum waarop het drie jaar wordt. School moet dus een aanmeldingsformulier hebben ontvangen. School plaatst dit kind op ‘de wachtlijst broertje / zusje’. De plaats op de ‘wachtlijst broertje / zusje’ wordt bepaald door de aanmelddatum.
Wordt het kind (met een broertje / zusje) later aangemeld (ná de datum dat het kind 3 jaar is geworden) dan bepaalt de datum van de aanmelding de plaats op de ‘totale wachtlijst’ van de school voor het betreffende schooljaar. De ‘totale wachtlijst’ betreft kinderen die vanuit de Wonderboom instromen en alle andere kinderen die aangemeld zijn voor dat schooljaar.

2.Kinderen die afkomstig zijn van Vrije Kinderopvang Wonderboom
Kinderen die afkomstig zijn van de Wonderboom hebben voorrang op alle andere kinderen. Voorwaarde hierbij is dat het kind dan wel op de leeftijd van twee jaar en drie maanden is ingestroomd in een van de peutergroepen van de Wonderboom (deze leeftijd is de vroegste leeftijd waarop een kind kan instromen in de peutergroepen). Dit kind moet bovendien op school zijn aangemeld vóór de datum waarop het 3 jaar wordt. Als het kind op een oudere leeftijd (dan 2 jaar en 3 maanden) instroomt in een peutergroep van de Wonderboom en wordt aangemeld voor de school wordt dit kind geplaatst op de ‘totale wachtlijst’. De plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de aanmeldingsdatum.

3.Kinderen die afkomstig zijn van een vrije school elders in Nederland
Kinderen die vanuit een vrije school in een andere stad naar Eindhoven verhuizen krijgen in principe altijd een plaats op onze school. Voorwaarde is dat de komst van het kind de norm groepsgrootte niet overstijgt (kleutergroep 25 kinderen, groepen 3 tot 8 gemiddeld 25 en maximaal 30 kinderen).

4.Kinderen die niet tot bovengenoemde groepen behoren
Kinderen die niet voldoen aan een van bovenstaande criteria worden op de ‘totale wachtlijst’ voor dat schooljaar geplaatst op basis van de aanmelddatum.

Wanneer wordt besloten in welke kleutergroep een kind wordt geplaatst?
De school besluit 6 weken voor de vierde verjaardag van het kind in welke groep een kind komt. De betreffende groepsleerkracht neemt dan contact met de ouders op voor een kennismakingsgesprek. Na een positief besluit bespreekt de leerkracht met de ouders de komst van het kind.

Wanneer wordt besloten over oudere kinderen?
In geval dat een kind al vier is en de ouders hebben aangegeven dat ze hun kind zo snel mogelijk in de school willen laten instromen, wordt aan de hand van de wachtlijsten en groepsgrootte van de betreffende groep direct bepaalt of het kind kan komen en in welke groep het kind zou kunnen komen.

Twee locaties
Op welke locatie (Mimosaplein of Begoniastraat) uw kind wordt geplaatst is afhankelijk van een aantal factoren. U kunt uw voorkeur kenbaar maken in het aanmeldingsformulier. Uw wens kan alleen worden ingewilligd als er voldoende ruimte is op de betreffende locatie. In principe worden broertjes en zusjes op dezelfde locatie geplaatst. Voorwaarde is dat de beoogde groep op die locatie is gesitueerd en dat de norm groepsgrootte niet wordt overschreden.

1. Voor de kleutergroepen geldt een maximum van 25 leerlingen, op het einde van het schooljaar (vanaf mei) kan ook tot 26 besloten worden.
2. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt een gemiddeld aantal van 25, waarbij het maximum aantal kinderen in een groep 30 leerlingen mag zijn.
3. Kinderen die binnen de school doorstromen of blijven zitten hebben, ongeacht de grootte van de groepen, recht op een plaats in de groep waartoe besloten wordt.

Uitschrijven van leerlingen
Kinderen die van school gaan, moeten schriftelijk, met vermelding van de nieuwe school, afgemeld worden bij de administratie. De nieuwe school van het betreffende kind krijgt dan een onderwijskundig rapport van de leerkracht met alle relevante gegevens uit het leerling dossier. De directie benadert de betreffende ouder/verzorger voor een eindgesprek.

Doorstroom groep 2 naar groep 3 ‘schoolrijpheid’
De meeste kinderen laten de kleuterfase achter zich wanneer ze 6 of 7 worden. Het leerlingvolgsysteem helpt om te bepalen of een kind klaar is voor groep 3. Zorgvuldig wordt de cognitieve, sociale, emotionele, lichamelijke en motorische ontwikkeling van het kind bekeken. Met uitgebreide observatielijsten volgen we de ontwikkeling van alle kleuters op motorisch, sociaal/emotioneel en cognitief gebied. De oudste kleuters maken de toetsen ‘ordenen’ en ‘taal voor kleuters’. Met de observatielijst en de toets resultaten stellen we vast of een kind schoolrijp is. Meestal is hier geen twijfel over.

De schoolrijpheidscommissie, bestaat uit alle kleutergroepsleerkrachten, de schoolarts, de interne begeleiders en één van de groepsleerkrachten van groep 3, en bekijkt alle kinderen die tussen mei en augustus 6 jaar worden en andere ‘twijfelgevallen’ extra zorgvuldig. Dat kunnen ook kleuters zijn die later dan augustus 6 jaar worden. Oudste kleuters worden in dit traject ook vanaf nu gescreend door een logopediste.

Kinderen die aan het einde van een schooljaar niet vanuit onze eigen kleutergroepen in groep 3 instromen, worden na aanmelding altijd door onze schoolarts en kleuterleiding gescreend op ‘schoolrijpheid’. De vorm waarin dit gebeurt, wordt vooraf door de groepsleerkracht en of de schoolarts met de betreffende ouders besproken. Een kind wordt altijd pas daadwerkelijk toegelaten als de gehele aannameprocedure is doorlopen.

De groepsleerkracht van elk kind stelt de ouders/verzorgers in een persoonlijk gesprek vóór april van het lopende schooljaar op de hoogte. In dat gesprek kunnen ouders/verzorgers hun visie geven over de schoolrijpheid van hun kind en het beeld dat de commissie heeft verder aanvullen. Uiterlijk juni nemen de kleuterleerkrachten, de intern begeleider en/of de schoolarts en zo mogelijk de nieuwe groepsleerkracht van groep drie een besluit. Op vraag nemen externe deskundigen deel zoals vakleerkrachten, kunstzinnige therapeuten, orthopedagoog of psycholoog.

Contactpersoon schoolrijpheidscommissie is Bas van Rooij, bouwcoördinator kleuterbouw.

copyright- privacy verklaring