VBS De Regenboog

 

ALLES OVER AANMELDEN

Over de organisatie


Om als school door de overheid erkend te worden en subsidie te verkrijgen is er een formele, aansprakelijke rechtspersoon. Voor SPILcentrum Mimosaplein is dit Stichting de Vrijeschool Eindhoven Zuid, aangesloten bij de “Vereniging van Bijzondere Scholen en het Platform voor Eénpitters”.

 

Het Bestuur

De meest belangrijke taak van het bestuur is toezicht houden op het systeem van kwaliteitszorg van de school. Ze bewaakt de eigenheid van onze school en stelt standaarden vast die de kwaliteit voldoende waarborgen. Tegelijk laten ze ruimte voor de inhoudelijke keuzes van de directie en team. Het bestuur bevraagt de directie op zijn procesgang om kwaliteit te bepalen, te borgen en te verbeteren, stelt op voordracht van de sollicitatiecommissie en de directie nieuwe personeelsleden aan, waakt ervoor dat er een gezond financieel klimaat heerst en stelt via de jaarlijkse begroting budgetten vast.

 

De bestuursleden zijn:

Peter Schleijpen; voorzitter, organisatie

Rob Stam; penningmeester

Mirjam Langenbach, secretaris

Theo van Gils, onderwijskwaliteit

 

Het bestuur komt maandelijks bijeen, de vergaderdata vindt u in de jaarkalender die de ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar krijgen. Veranderingen van dit schema verschijnen op de website. De vergaderingen zijn niet openbaar. Aanwezigheid tijdens één van de vergaderingen kan alleen met toestemming van de voorzitter van het bestuur.

Mailadres van het bestuur is bestuur@vbs-deregenboog.nl

 

De Toezichthouder

De Toezichthouder is door het bestuur aangesteld als toezichthouder. Zijn  taak is het bestuur te controleren op zaken als

- Code van goed bestuur

- Financiën

- Realisatie strategische beleidsdoelen

 

De toezichthouder is: Teun Vermeer

 

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft als wettelijk orgaan formeel medezeggenschap over het beleid vanuit het bestuur. Ze vertegenwoordigt het personeel en de ouders/verzorgers. Daarom bestaat de huidige MR uit 4 ouders/verzorgers en 4 leerkrachten, geheel volgens de wettelijke richtlijnen.

 

Afgevaardigden namens de ouders/verzorgers zijn:

Maarten Keijzers: Secretaris

Mike Weerts
Christine Nabuurs
Roos Kerkhof

 

Afgevaardigden namens de werknemers

Suzanne Tamis: Voorzitter
Bas van Rooij; Groepsleerkracht

Cindy Storm; groepsleerkracht

Sascha Bril; Groepsleerkracht

 

De relatie tussen bestuur en MR is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.
De taak van de MR is vierledig:

1. In door regelgeving vastgelegde onderwerpen geeft de MR aan het bestuur instemming over nieuw te formuleren beleid. In de regel geeft de oudergeleding instemming wanneer de personeelsgeleding adviesrecht heeft of geeft de oudergeleding advies waarna de personeelsgeleding kan instemmen.

2. De MR adviseert afhankelijk van de onderwerpen het bestuur over nieuw te formuleren beleid.

3. De MR controleert of het bestuur het vastgestelde beleid uitvoert. Waar ouders/verzorgers twijfelen aan een juiste uitvoering van het beleid is ze voor ouders/verzorgers en personeel aanspreekpunt.

4. De MR adviseert en spreekt het bestuur aan wanneer zij meent dat de schoolsituatie daarom vraagt.

 

Elke twee maanden overlegt het voltallige bestuur met de gehele MR. Alle MR vergaderingen zijn openbaar. Ouders/verzorgers en personeelsleden die de vergadering willen bijwonen melden zich vooraf bij de voorzitter. Vragen of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar MR@vbs-deregenboog.nl

 

De directie

De directie voert het beleid vanuit het bestuur uit. Het managementstatuut regelt de relatie tussen bestuur en directie.

De directie bestaat uit;

Directeur: Bart Brouwer [directie@vbs-deregenboog.nl]

 

Ondersteunend personeel

Management Ondersteuning: Martine Zuijlen [m.zuijlen@vbs-deregenboog.nl]
 Absentie leerlingen, inkoop, facilitaire dienst: Sylvia Obers [s.obers@vbs-deregenboog.nl]
 Conciërge: Jerry Nettekoven j.nettekoven@vbs-deregenboog.nl

Zorgteam

Intern Begeleider: Marlies Schouten m.schouten@vbs-deregenboog.nl
 Rekenspecialist: Linda Verhezen l.verhezen@vbs-deregenboog.nl
 Taalspecialist: Cindy Storm c.coolen@vbs-deregenboog.nl
 Specialist Hoogbegaafdheid: Ingrid Sanders i.sanders@vbs-deregenboog.nl

 

 

Stichting tot Steun


Doelstelling van de Stichting tot Steun

“De Stichting heeft ten doel het geven van steun aan instellingen, welke het onderwijs op de grondslag van de antroposofie van Dr. Rudolf Steiner bevorderen, meer in het bijzonder het geven van financiële steun aan de “Stichting de Vrije School Eindhoven-Zuid”, teneinde het onderwijs aan de door deze stichting geëxploiteerde scholen, waar nodig, te bevorderen.” (Uit: Statuten Stichting tot Steun).


Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting tot Steun bestaat op dit moment (augustus 2017) uit de volgende leden:
– Wim van Vroonhoven, voorzitter
– Rob Stam, penningmeester
– Vacature
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden ten dienste van de stichting.


Beleidsuitgangspunten

Bij het toekennen van subsidies aan Stichting de Vrije School Eindhoven-Zuid gaat het bestuur, de in enig schooljaar ontvangen gelden in het daarop volgende kalenderjaar als subsidie aan de school verstrekken. Dit gebeurt rekening houdend met enkele randvoorwaarden (aftrek van beheer- en administratiekosten, voldoende saldo om gespreide subsidie verstrekking mogelijk te maken).

Er is bewust voor gekozen om directie en medewerkers van de school niet op de hoogte te stellen over de bijdrage van individuele ouders. Het onderwijs, het verstrekken van materialen of het deelnemen aan verplichte schoolactiviteiten is voor iedere leerling gewaarborgd, ongeacht de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.


Werkwijze / activiteiten

Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers van de Stichting tot Steun de ‘Richtlijn Ouderbijdrage’. Een richtlijn die het voor iedereen mogelijk maakt om op vrijwillige basis onze school naar eigen inzicht en draagkracht te steunen. Ouders/verzorgers geven op het ‘Toezeggingsformulier Ouderbijdrage’ aan op welk bedrag onze school dat jaar namens hen kan rekenen. Men kan kiezen voor een betaling in één keer of in  maandelijkse termijnen. Voor ouders die tussentijds hun kind inschrijven in onze school geldt dat ze binnen enkele weken na de 1e schooldag het informatiepakket krijgen toegestuurd.

Planning vervolgactiviteiten

– tussentijdse evaluatie en communicatie met ouders en bestuur van school

– toelichting op de besteding van de ouderbijdrage over het verstreken kalenderjaar

– ultimo oktober: voorgaande schooljaar v.w.b. Ouderbijdrage administratief afsluiten

– incassodata voor schooljaar 2019 - 2020 zijn:

incassodatum

29 oktober 2019

26 november 2019

24 december 2019

28 januari 2020

25 februari 2020

27 maart 2020

28 april 2020

26 mei 2020

26 juni 2020

28 juli 2020

ANBI-status

De Stichting tot Steun heeft een ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling en geniet enige belastingvoordelen. Dit houdt onder meer in dat de Stichting tot Steun geen belasting verschuldigd is over de bijdrage die van de ouders / verzorgers is ontvangen.

Elke organisatie met een ANBI status heeft een RSIN-nummer. Voor de Stichting tot Steun aan de Vrije School Eindhoven-Zuid is dat nummer: 8167.01.106

 

Jaarrekeningen

Onderstaande links leiden naar de jaarrekeningen van de laatste vijf kalenderjaren. De jaarrekeningen zijn samengesteld uit

– de staat van Baten en Lasten

– de Balans.

[jaarrekening 2014]

[jaarrekening 2015]

[jaarrekening 2016]

[jaarrekening 2017]

[jaarrekening 2018]

 

Contact

Met vragen en opmerkingen over de ouderbijdrage of over de Stichting tot Steun kunt u zich wenden tot de heer G. Zuijlen, administratie en contactpersoon voor de Stichting tot Steun (stichtingtotsteun@vbs-deregenboog.nl)

 

tekst op afschrift

ouderbijdrage 2019-2020; termijn oktober 2019

ouderbijdrage 2019-2020: termijn november 2019

ouderbijdrage 2019-2020: termijn december 2019

ouderbijdrage 2019-2020: termijn januari 2020

ouderbijdrage 2019-2020: termijn februari 2020

ouderbijdrage 2019-2020: termijn maart 2020

ouderbijdrage 2019-2020: termijn april 2020

ouderbijdrage 2019-2020: termijn mei 2020

ouderbijdrage 2019-2020: termijn juni 2020

ouderbijdrage 2019-2020: laatste termijn

Vacatures

 

Op deze pagina plaatsen we doorlopend vacatures die vrijkomen binnen onze school.

Momenteel hebben wij geen vacature(s):

Team Vrije School de Regenboog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directie a.i : Bart Brouwer

 

Kleuterbouw:

Bouwcoördinator Kleuterbouw: Bas van Rooij

 

Groep 1/2A: Gabbie Vloet

Groep 1/2B: Bas van Rooij en Marian de Vrieze

Groep 1/2C: Sanne van den Eijnden en Eefje in 't Hout

Groep 1/2D: Imke Mabelis en Mirjam Govers

Groep 1/2E: Carmel Seebregts en Mar Verleg - van Halteren

Groep 1/2G: Katja de Ponti en Linda Maas

Groep 1/2H: Esther Denneman en Linda Maas

 

Middenbouw:

 

Groep 3A: Neeltje de Raat en Suzanne Tamis

Groep 3B: Sascha Bril

Groep 4A: Sanne Weerts en Mar Verleg-van Halteren

Groep 4B: Anne Gies en Silke Mestrom

Groep 5A: Carlijn ’t Hoen en Cathrien Niessen-Reints

Groep 5B: Bart Hoogenboom en Linda Verhezen

Groep 5C: Judith Debets en Linda Verhezen

 

Bovenbouw:

Bouwcoördinator Bovenbouw: Linda Verhezen

 

Groep 6A: Rachel van der Pijl

Groep 6B: Bianca Helder

Groep 7A: Sjerede Noordergraaf

Groep 7B: Sigrid Ketelaars en Cindy Storm

Groep 8A: Gerard Kuypers

Groep 8B: Cordula Knupfer

 

Vakleerkrachten:

Handwerken: Suzanne Moret en Linda Janssen

Gymnastiek: Janne Jansen

 

Ondersteuningsgroep:

Intern Begeleider: Marlies Schouten

Hoogbegaafdheid specialist: Ingrid Sanders

Taalspecialist: Cindy Storm

Rekenspecialist: Linda Verhezen

 

Leraar ondersteuners:

Bettina Garcia

Jacqueline Vrijburg

Inez van Vuren

Cheyenne Bos

 

Coördinator algemene zaken: Mar Verleg - van Halteren

Management Ondersteuning: Martine Zuijlen

Administratieve Ondersteuning: Sylvia Obers

Conciërge: Jerry Nettekoven

Webmail

VBS De Regenboog

Locatie Begoniastraat 15

Locatie Mimosaplein 1

5643 CJ  Eindhoven