VBS De Regenboog

 

ALLES OVER AANMELDEN

Over de organisatie


Om als school door de overheid erkend te worden en subsidie te verkrijgen is er een formele, aansprakelijke rechtspersoon. Voor SPILcentrum Mimosaplein is dit Stichting de Vrijeschool Eindhoven Zuid, aangesloten bij de “Vereniging van Bijzondere Scholen en het Platform voor Eénpitters”.

 

Het Bestuur

De meest belangrijke taak van het bestuur is toezicht houden op het systeem van kwaliteitszorg van de school. Ze bewaakt de eigenheid van onze school en stelt standaarden vast die de kwaliteit voldoende waarborgen. Tegelijk laten ze ruimte voor de inhoudelijke keuzes van de directie en team. Het bestuur bevraagt de directie op zijn procesgang om kwaliteit te bepalen, te borgen en te verbeteren, stelt op voordracht van de sollicitatiecommissie en de directie nieuwe personeelsleden aan, waakt ervoor dat er een gezond financieel klimaat heerst en stelt via de jaarlijkse begroting budgetten vast.

 

De bestuursleden zijn:

Peter Schleijpen; voorzitter, organisatie

Rob Stam; penningmeester

Mirjam Langenbach, secretaris

Theo van Gils, onderwijskwaliteit

 

Het bestuur komt maandelijks bijeen, de vergaderdata vindt u in de jaarkalender die de ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar krijgen. Veranderingen van dit schema verschijnen op de website. De vergaderingen zijn niet openbaar. Aanwezigheid tijdens één van de vergaderingen kan alleen met toestemming van de voorzitter van het bestuur.

Mailadres van het bestuur is bestuur@vbs-deregenboog.nl

 

De Toezichthouder

De Toezichthouder is door het bestuur aangesteld als toezichthouder. Zijn  taak is het bestuur te controleren op zaken als

- Code van goed bestuur

- Financiën

- Realisatie strategische beleidsdoelen

 

De toezichthouder is: Teun Vermeer

 

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft als wettelijk orgaan formeel medezeggenschap over het beleid vanuit het bestuur. Ze vertegenwoordigt het personeel en de ouders/verzorgers. Daarom bestaat de huidige MR uit 4 ouders/verzorgers en 4 leerkrachten, geheel volgens de wettelijke richtlijnen.

 

Afgevaardigden namens de ouders/verzorgers zijn:

Jasper Maas; Voorzitter

Suzanne Tamis

Maarten Keijzers

Bart Houben

 

Afgevaardigden namens de werknemers

Bas van Rooij; Groepsleerkracht

Cindy Storm; groepsleerkracht

Sascha Bril; Groepsleerkracht

Vacature

 

De relatie tussen bestuur en MR is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.
De taak van de MR is vierledig:

1. In door regelgeving vastgelegde onderwerpen geeft de MR aan het bestuur instemming over nieuw te formuleren beleid. In de regel geeft de oudergeleding instemming wanneer de personeelsgeleding adviesrecht heeft of geeft de oudergeleding advies waarna de personeelsgeleding kan instemmen.

2. De MR adviseert afhankelijk van de onderwerpen het bestuur over nieuw te formuleren beleid.

3. De MR controleert of het bestuur het vastgestelde beleid uitvoert. Waar ouders/verzorgers twijfelen aan een juiste uitvoering van het beleid is ze voor ouders/verzorgers en personeel aanspreekpunt.

4. De MR adviseert en spreekt het bestuur aan wanneer zij meent dat de schoolsituatie daarom vraagt.

 

Elke twee maanden overlegt het voltallige bestuur met de gehele MR. Alle MR vergaderingen zijn openbaar. Ouders/verzorgers en personeelsleden die de vergadering willen bijwonen melden zich vooraf bij de voorzitter. Vragen of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar MR@vbs-deregenboog.nl

 

De directie

De directie voert het beleid vanuit het bestuur uit. Het managementstatuut regelt de relatie tussen bestuur en directie.

De directie bestaat uit;

Directeur: Bart Brouwer [directie@vbs-deregenboog.nl]

 

Ondersteunend personeel

Management Ondersteuning: Martine Zuijlen [m.zuijlen@vbs-deregenboog.nl]

Absentie leerlingen, inkoop, facilitaire dienst: Sylvia Obers [s.obers@vbs-deregenboog.nl]
Conciërge: Jerry Nettekoven j.nettekoven@vbs-deregenboog.nl
Leerlingenadministratie: Ingrid van Oeffelen [i.van.oeffelen@vbs-deregenboog.nl]

 

Zorgteam

Intern Begeleider: Marlies Schouten m.schouten@vbs-deregenboog.nl

Rekenspecialist: Linda Verhezen l.verhezen@vbs-deregenboog.nl
 Taalspecialist: Cindy Storm c.coolen@vbs-deregenboog.nl
 Specialist Hoogbegaafdheid: Ingrid Sanders i.sanders@vbs-deregenboog.nl

 

 

 

 

Stichting tot Steun


Doelstelling van de Stichting tot Steun

Het bestuur van de Stichting tot Steun bestaat op dit moment (augustus 2017) uit de volgende leden:

– Wim van Vroonhoven, voorzitter

– Rob Stam, penningmeester

– Vacature

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden ten dienste van de stichting.

 

Beleidsuitgangspunten

Bij het toekennen van subsidies aan Stichting de Vrije School Eindhoven-Zuid gaat het bestuur, de in enig schooljaar ontvangen gelden in het daarop volgende kalenderjaar als subsidie aan de school verstrekken. Dit gebeurt rekening houdend met enkele randvoorwaarden (aftrek van beheer- en administratiekosten, voldoende saldo om gespreide subsidie verstrekking mogelijk te maken).

 

Er is bewust voor gekozen om directie en medewerkers van de school niet op de hoogte te stellen over de bijdrage van individuele ouders. Het onderwijs, het verstrekken van materialen of het deelnemen aan verplichte schoolactiviteiten is voor iedere leerling gewaarborgd, ongeacht de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

 

Werkwijze / activiteiten

Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers van de Stichting tot Steun de ‘Richtlijn Ouderbijdrage’. Een richtlijn die het voor iedereen mogelijk maakt om op vrijwillige basis onze school naar eigen inzicht en draagkracht te steunen. Ouders/verzorgers geven op het ‘Toezeggingsformulier Ouderbijdrage’ aan op welk bedrag onze school dat jaar namens hen kan rekenen. Men kan kiezen voor een betaling in één keer of in  maandelijkse termijnen. Voor ouders die tussentijds hun kind inschrijven in onze school geldt dat ze binnen enkele weken na de 1e schooldag het informatiepakket krijgen toegestuurd.

 

Planning vervolgactiviteiten

– binnen een maand na de start van het nieuwe schooljaar; versturen informatieset (begeleidend schrijven, Toezeggingsformulier, antwoordenvelop)

– tussentijdse evaluatie en communicatie met ouders en bestuur van school

– toelichting op de besteding van de ouderbijdrage van het verstreken kalenderjaar

– 1 oktober: voorgaande schooljaar v.w.b. Ouderbijdrage administratief afsluiten

 

ANBI-status

De Stichting tot Steun heeft een ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling en geniet enige belastingvoordelen. Dit houdt onder meer in dat de Stichting tot Steun geen belasting verschuldigd is over de bijdrage die van de ouders / verzorgers is ontvangen.

Elke organisatie met een ANBI status heeft een RSIN-nummer. Voor de Stichting tot Steun aan de Vrije School Eindhoven-Zuid is dat nummer: 8167.01.106

 

Jaarrekeningen

Onderstaande links leiden naar de jaarrekeningen van de laatste vijf kalenderjaren. De jaarrekeningen zijn samengesteld uit

– de staat van Baten en Lasten

– de Balans.

[jaarrekening 2014]

[jaarrekening 2015]

[jaarrekening 2016]

[jaarrekening 2017]

[jaarrekening 2018]

 

Contact

Met vragen en opmerkingen over de ouderbijdrage of over de Stichting tot Steun kunt u zich wenden tot de heer G. Zuijlen, administratie en contactpersoon voor de Stichting tot Steun (stichtingtotsteun@vbs-deregenboog.nl)

 

Vacatures

Op deze pagina plaatsen we doorlopend vacatures die vrijkomen binnen onze school.

Momenteel hebben wij de volgende vacature(s):

Vacature groepsleerkracht (middenbouw/kleuterbouw)

 

Over Vrije basisschool de regenboog

Vrije school de Regenboog is een grote en zelfstandige school in Eindhoven. Wij streven ernaar om kinderen zo te begeleiden dat ze in staat zijn om zich optimaal en zo breed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Wij werken vanuit de antroposofische gedachte. Ons team bestaat uit enthousiaste en bevlogen leerkrachten. Wij zijn in ons werk steeds op zoek naar een eigentijdse invulling van vrije schoolonderwijs.

Wij zijn dan ook volop in ontwikkeling en besteden veel aandacht aan scholing en professionalisering. Dit doen wij actief om het beste uit elkaar en de kinderen te kunnen halen. Maar ook om hen en de collegae het beste te kunnen bieden.

Dit vraagt nieuwsgierigheid, openheid en het nemen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Samen met de ouders vormen wij een gemeenschap waarbinnen wij ons inzetten om kinderen te begeleiden bij het vinden van hun eigen weg.

 

Wij zoeken:

Enthousiaste en ondernemende leerkrachten met een afgeronde opleiding aan de (Vrijeschool) Pabo die zich verbonden voelen met het vrije schoolonderwijs. Het is een pré als je al ervaring hebt opgedaan binnen het vrijeschoolonderwijs en weet hebt van de Antroposofie.

 

Wat bieden wij jou?

• Een aanstelling met een bij het onderwijs passende beloning.

• Enthousiaste, leergierige leerlingen die je met open armen ontvangen.

• Een leuke en afwisselende baan met enthousiaste en bevlogen collega’s.

• Ruimte om eigen lessen te ontwerpen binnen de grenzen van de school-eigen didactiek.

 

Deze functie vraagt van jou:

• Een afgeronde opleiding tot (vrije) basisschoolleerkracht.

• Minimaal affiniteit met de vrijeschool.

• Energie en positieve dynamiek in de te geven lessen.

• Kennis & vaardigheden m.b.t. de verschillende vakgebieden.

• Een positieve en kindvriendelijk houding.

• De kwaliteiten om effectief in een team te kunnen werken en presteren.

• Het nemen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

• De inzet en bereidheid te professionaliseren m.b.t. de pedagogiek, didactiek, Antroposofie en menskunde.

 

Geïnteresseerd?

Stuur jouw sollicitatiebrief voorzien van CV dan naar:

mevrouw Linda Verhezen, l.verhezen@vbs-deregenboog.nl.

 

Voor informatie kun je je wensen tot mevrouw Sanne van Sas, via 06-11802086 of Linda Verhezen via 06-38753554.

Meer informatie over onze school vind je op www.vbs-deregenboog.nl.

 

 

Team Vrije School de Regenboog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directie a.i : Bart Brouwer

 

Kleuterbouw:

Bouwcoördinator Kleuterbouw: Bas van Rooij

 

Groep 1/2A: Gabbie Vloet

Groep 1/2B: Bas van Rooij en Marian de Vrieze

Groep 1/2C:  Vera Zeebregts

Groep 1/2D: Imke Mabelis en Mirjam Govers

Groep 1/2E: Carmel Seebregts en Mar van Halteren

Groep 1/2G: Katja de Ponti en Linda Maas

Groep 1/2H: Esther Denneman en Linda Maas

 

Middenbouw:

Bouwcoördinator Middenbouw: Sanne van Sas

 

Groep 3A: Neeltje de Raat en Susanne Laureijsen

Groep 3B: Sascha Bril

Groep 4A: Sanne van Sas en Sanne Weerts

Groep 4B: Anne Gies en Silke Mestrom

Groep 5A: Carlijn ’t Hoen en Sanne Weerts

Groep 5B: Kitty van Maasakkers en Susanne Laureijsen

Groep 5C: Judith Debets en Linda Verhezen

 

Bovenbouw:

Bouwcoördinator Bovenbouw: Linda Verhezen

 

Groep 6A: Rachel van der Pijl en Linda Verhezen

Groep 6B: Bianca Helder en Carmel Seebregts

Groep 7A: Sjerede Noordergraaf

Groep 7B: Sigrid Ketelaars en Cindy Storm

Groep 8A: Gerard Kuypers

Groep 8B: Cordula Knupfer en Silke Mestrom

 

Vakleerkrachten:

Handwerken: Suzanne Moret en Linda Janssen

Gymnastiek: Janne Jansen

 

Ondersteuningsgroep:

Intern Begeleider: Marlies Schouten

Hoogbegaafdheid specialist: Ingrid Sanders

Taalspecialist: Cindy Storm

Rekenspecialist: Linda Verhezen

 

Leraar ondersteuners:

Bettina Garcia

Jacqueline Vrijburg

Inez van Vuren

René Kolk

Cheyenne Bos

 

Coördinator algemene zaken: Mar Verleg - van Halteren

Management Ondersteuning: Martine Zuijlen

Administratieve Ondersteuning: Sylvia Obers en Ingrid van Oeffelen

Conciërge: Jerry Nettekoven

Webmail

VBS De Regenboog

Locatie Begoniastraat 15

Locatie Mimosaplein 1

5643 CJ  Eindhoven