VBS De Regenboog

 

ALLES OVER AANMELDEN

 

INLOOP OCHTEND

8 JANUARI 2019

•••••

KERST EN PARADIJSSPEL

19 en 20-12-2018

Over de organisatie


Om als school door de overheid erkend te worden en subsidie te verkrijgen is er een formele, aansprakelijke rechtspersoon. Voor SPILcentrum Mimosaplein is dit Stichting de Vrijeschool Eindhoven Zuid, aangesloten bij de “Vereniging van Bijzondere Scholen en het Platform voor Eénpitters”.

 

Het Bestuur

De meest belangrijke taak van het bestuur is toezicht houden op het systeem van kwaliteitszorg van de school. Ze bewaakt de eigenheid van onze school en stelt standaarden vast die de kwaliteit voldoende waarborgen. Tegelijk laten ze ruimte voor de inhoudelijke keuzes van de directie en team. Het bestuur bevraagt de directie op zijn procesgang om kwaliteit te bepalen, te borgen en te verbeteren, stelt op voordracht van de sollicitatiecommissie en de directie nieuwe personeelsleden aan, waakt ervoor dat er een gezond financieel klimaat heerst en stelt via de jaarlijkse begroting budgetten vast.

 

De bestuursleden zijn:

Peter Schleijpen; voorzitter, organisatie

Rob Stam; penningmeester

Mirjam Langenbach, secretaris

 

Het bestuur komt maandelijks bijeen, de vergaderdata vindt u in de jaarkalender die de ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar krijgen. Veranderingen van dit schema verschijnen op de website. De vergaderingen zijn niet openbaar. Aanwezigheid tijdens één van de vergaderingen kan alleen met toestemming van de voorzitter van het bestuur.

Mailadres van het bestuur is bestuur@vbs-deregenboog.nl

 

De Toezichthouder

De Toezichthouder is door het bestuur aangesteld als toezichthouder. Zijn  taak is het bestuur te controleren op zaken als

- Code van goed bestuur

- Financiën

- Realisatie strategische beleidsdoelen

 

De toezichthouder is: Teun Vermeer

 

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft als wettelijk orgaan formeel medezeggenschap over het beleid vanuit het bestuur. Ze vertegenwoordigt het personeel en de ouders/verzorgers. Daarom bestaat de huidige MR uit 4 ouders/verzorgers en 4 leerkrachten, geheel volgens de wettelijke richtlijnen.

 

Afgevaardigden namens de ouders/verzorgers zijn:

Jasper Maas; Voorzitter

Suzanne Tamis

Vacature

Vacature

 

Afgevaardigden namens de werknemers

Bas van Rooij; groepsleerkracht

Martine Zuijlen; Administratief medewerker

Cindy Storm; groepsleerkracht

Inge Wessels; Intern Begeleider

 

De relatie tussen bestuur en MR is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.
De taak van de MR is vierledig:

1. In door regelgeving vastgelegde onderwerpen geeft de MR aan het bestuur instemming over nieuw te formuleren beleid. In de regel geeft de oudergeleding instemming wanneer de personeelsgeleding adviesrecht heeft of geeft de oudergeleding advies waarna de personeelsgeleding kan instemmen.

2. De MR adviseert afhankelijk van de onderwerpen het bestuur over nieuw te formuleren beleid.

3. De MR controleert of het bestuur het vastgestelde beleid uitvoert. Waar ouders/verzorgers twijfelen aan een juiste uitvoering van het beleid is ze voor ouders/verzorgers en personeel aanspreekpunt.

4. De MR adviseert en spreekt het bestuur aan wanneer zij meent dat de schoolsituatie daarom vraagt.

 

Elke twee maanden overlegt het voltallige bestuur met de gehele MR. Alle MR vergaderingen zijn openbaar. Ouders/verzorgers en personeelsleden die de vergadering willen bijwonen melden zich vooraf bij de voorzitter. Vragen of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar MR@vbs-deregenboog.nl

 

De directie

De directie voert het beleid vanuit het bestuur uit. Het managementstatuut regelt de relatie tussen bestuur en directie.

De directie bestaat uit;

Directeur: Bart Brouwer [directie@vbs-deregenboog.nl]

 

Administratieve ondersteuning:

Leerling- en financiële administratie; Martine Zuijlen [m.zuijlen@vbs-deregenboog.nl]

Absentie leerlingen, inkoop, facilitaire dienst; Sylvia Obers [s.obers@vbs-deregenboog.nl]

 

Interne begeleiding

IB-er groepen 1 t/m 4: Marlies Schouten m.schouten@vbs-deregenboog.nl

IB-er  groepen 5 t/m 8: Daniëlle Mensch d.mensch@vbs-deregenboog.nl

 

 

 

Stichting tot Steun


Doelstelling van de Stichting tot Steun

Het bestuur van de Stichting tot Steun bestaat op dit moment (augustus 2017) uit de volgende leden:

– Wim van Vroonhoven, voorzitter

– Rob Stam, penningmeester

– vacature vertegenwoordiging vanuit Medezeggenschapsraad

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden ten dienste van de stichting.

 

Beleidsuitgangspunten

Bij het toekennen van subsidies aan Stichting de Vrije School Eindhoven-Zuid gaat het bestuur, de in enig schooljaar ontvangen gelden in het daarop volgende kalenderjaar als subsidie aan de school verstrekken. Dit gebeurt rekening houdend met enkele randvoorwaarden (aftrek van beheer- en administratiekosten, voldoende saldo om gespreide subsidie verstrekking mogelijk te maken).

 

Er is bewust voor gekozen om directie en medewerkers van de school niet op de hoogte te stellen over de bijdrage van individuele ouders. Het onderwijs, het verstrekken van materialen of het deelnemen aan verplichte schoolactiviteiten is voor iedere leerling gewaarborgd, ongeachte de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

 

Werkwijze / activiteiten

Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers van de Stichting tot Steun de ‘Richtlijn Ouderbijdrage’. Een richtlijn die het voor iedereen mogelijk maakt om op vrijwillige basis onze school naar eigen inzicht en draagkracht te steunen. Ouders/verzorgers geven op het ‘Toezeggingsformulier Ouderbijdrage’ aan op welk bedrag onze school dat jaar namens hen kan rekenen. Men kan kiezen voor een betaling in één keer of in (10) maandelijkse termijnen. Voor ouders die tussentijds hun kind inschrijven in onze school geldt dat ze binnen enkele weken na de 1e schooldag de ‘Richtlijn Ouderbijdrage’ en een 'Toezeggingsformulier Ouderbijdrage' krijgen toegestuurd.

 

Planning vervolgactiviteiten

– 2e week nieuwe schooljaar; versturen informatie set (begeleidend schrijven, Richtlijn Ouderbijdrage, Toezeggingsformulier, retourenvelop)

– incassodata voor schooljaar 2017-2018 zijn:

 

Incassodatum tekst op afschrift

23 oktober 2017 ouderbijdrage 2017-2018: termijn oktober 2017

24 november 2017 ouderbijdrage 2017-2018: termijn november 2017

22 december 2017 ouderbijdrage 2017-2018: termijn december 2017

24 januari 2018 ouderbijdrage 2017-2018: termijn januari 2018

23 februari 2018 ouderbijdrage 2017-2018: termijn februari 2018

23 maart 2018 ouderbijdrage 2017-2018: termijn maart 2018

23 april 2018 ouderbijdrage 2017-2018: termijn april 2018

23 mei 2018 ouderbijdrage 2017-2018: termijn mei 2018

22 juni 2018 ouderbijdrage 2017-2018: termijn juni 2018

23 juli 2018 ouderbijdrage 2017-2018: laatste termijn

 

– tussentijdse evaluatie en communicatie met ouders en bestuur van school

– toelichting op de besteding van de ouderbijdrage van het verstreken kalenderjaar

– 1 oktober: voorgaande schooljaar v.w.b. Ouderbijdrage administratief afsluiten

 

ANBI-status

De Stichting tot Steun heeft een ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling en geniet enige belastingvoordelen. Dit houdt onder meer in dat de Stichting tot Steun geen belasting verschuldigd is over de bijdrage die van de ouders / verzorgers is ontvangen.

Elke organisatie met een ANBI status heeft een RSIN-nummer. Voor de Stichting tot Steun aan de Vrije School Eindhoven-Zuid is dat nummer: 8167.01.106

 

Jaarrekeningen

Onderstaande links leiden naar de jaarrekeningen 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016. De jaarrekeningen zijn samengesteld uit

– de staat van Baten en Lasten

– de Balans.

[jaarrekening 2012]

[jaarrekening 2013]

[jaarrekening 2014]

[jaarrekening 2015]

[jaarrekening 2016]

 

Contact

Met vragen en opmerkingen over de ouderbijdrage of over de Stichting tot Steun kunt u zich wenden tot de heer G. Zuijlen, administratie en contactpersoon voor de Stichting tot Steun (stichtingtotsteun@vbs-deregenboog.nl)

 

Vacatures

Op deze pagina plaatsen we doorlopend vacatures die vrijkomen binnen onze school.

Momenteel hebben wij de volgende vacature(s):

 

Op dit moment hebben wij geen vacatures

 

 

 

VBS De Regenboog

Locatie Begoniastraat 15

Locatie Mimosaplein 1

5643 CJ  Eindhoven