VBS De Regenboog

 

ALLES OVER AANMELDEN

Missie

 

Vrije Basisschool De Regenboog is een basisschool op antroposofische grondslag. Dit betekent voor ons het volgende:

 

De school stelt zich ten doel ieder kind zo te begeleiden dat hij/zij de eigen potenties kan laten uitgroeien tot fysieke, sociale, emotionele en intellectuele vaardigheden, waarmee hij/zij als lid van de maatschappij een eigen bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling ervan.

 

Het op de juiste wijze beleven en doorleven van de fase van het kind –zijn, zien wij als een noodzakelijke voorwaarde om tot volwassenheid te komen. Het antroposofische mensbeeld vormt hiertoe ons referentiekader en is uitgangspunt van ons onderwijs.

 

In hun uniciteit krijgen de kinderen op het voor hun juiste ontwikkelingsmoment de juiste ontwikkelingsstof aangereikt, binnen de pedagogische en didactische context van de groep. De vrije schoolpedagogiek is hierbij onze leidraad.

 

De school acht het van fundamenteel belang dat kinderen, ouders, personeel en andere betrokkenen ervaren dat ze deel uit maken van een gemeenschap, waarbinnen ze gekend en erkend worden en mogen zijn wie ze werkelijk zijn.

 

Onze waarden

 

Fundamentele waarden en richtlijnen voor onze school zijn;

- Het antroposofische mensbeeld en de vrije schoolpedagogiek (ontwikkeld door Rudolf Steiner) zijn inspiratiebron en uitgangspunt voor onze visie op onderwijs en het werken met kinderen. De praktische uitwerking hiervan is in voortdurende ontwikkeling, omdat iedere tijd (en de samenleving in die tijd), maar vooral ieder kind zijn eigen vragen stelt  en recht heeft op zijn eigen antwoorden.

- De inrichting van het onderwijs is kunstzinnig van aard, de kinderen worden aangesproken in hun willen, voelen en denken.

- Het onderwijs gaat uit van de mens als fysiek, sociaal en spiritueel wezen. De omgang met natuur en cultuur is vanuit een houding van verwondering, eerbied en verbondenheid. In die zin is het onderwijs religieus en spiritueel van aard. Deze spiritualiteit is zichtbaar en voelbaar in het schoolgebouw, in de groepslokalen en in het werken met de kinderen. Ze wordt sterk beleefd bij het vieren van de verschillende jaarfeesten.

- Het kind wordt primair begeleid door zijn/haar groepsleerkracht (-en). De innerlijke band tussen leerkracht en kind, ontwikkeld vanuit een meerjarige binding, achten wij waardevol voor de begeleiding van het ontwikkelingsproces van het kind.

- Over de uitgangspunten van het onderwijs, de na te streven doelen en de toetsing hiervan is schoolafstemming. Die wordt bereikt door planmatig onze onderwijskundige doelen te formuleren, evalueren en waar nodig bij te stellen, waardoor het leerplan in ontwikkeling blijft.

- De concrete invulling van en vormgeving aan de pedagogische en didactische doelstellingen die van jaar tot jaar zijn vastgesteld verschillen per groep. Binnen de kaders van de doelstellingen kiest de leerkracht de leerstof zo, dat deze het beste bij zijn/haar groep past. Ter ondersteuning hiervan heeft de school voor een aantal vakgebieden lesmethodes ingevoerd.

- Leerkrachten, directie en overige personeelsleden functioneren in een team en participeren in verschillende overlegorganen en werkgroepen.

- Vormgeven aan onderwijs en opvoeding op onze school zien we als een zich voortdurend ontwikkelend proces. Tussen inzet en bekwaamheden enerzijds en pedagogische en didactische doelstellingen anderzijds dient afstemming te zijn. Aan de hand van personeelsgesprekken, het schoolontwikkelingsplan en het persoonlijke ontwikkelingsplan wordt eventuele begeleiding/verdere professionalisering geïnitieerd.

- De integriteit van de leerkrachten, ondersteunend personeel van de school, of anderszins betrokkenen is een onmisbare factor in het realiseren van onze missie. Waar deze onverhoopt onder druk komt te staan zal in het belang van het kind, de groep en de schoolgemeenschap gehandeld worden. Afwegingen van welke aard ook dienen dit als uitgangspunt te nemen.

- Voor ouders en belangstellenden wordt op allerlei wijzen het werken met en van de kinderen inzichtelijk gemaakt. Men wordt in de gelegenheid gesteld kennis te maken met en vragen te stellen over de inhouden en achtergronden van ons onderwijs.

- De school is onderdeel van een SPILcentrum (Spelen, Integreren, Leren) op antroposofische grondslag en ervaart in de samenwerking met de partners een synergie, die het begeleiden van de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt.

 

Vrijeschool pedagogiek

Vrije Basisschool De Regenboog is een basisschool op antroposofische grondslag. Dit betekent voor ons dat we streven naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van vermogens van onze leerlingen. Daarbij gaat het om het verwerven van kennis, om ontwikkeling van het eigen gevoelsleven, het gevoel voor het sociale, het kunstzinnige, om het versterken van het handelen en het verkrijgen van motorische vaardigheden. We spreken kinderen aan als denkende, voelende en willende wezens. We ervaren dat denken, voelen en willen zich steeds in samenhang met elkaar doorontwikkelen, maar zien nadrukkelijk de verschillende accenten in de verschillende leeftijdsfases. De kracht van het leerplan van de Regenboog is dat het afgestemd is op deze ontwikkelingsfases. Het ondersteunt en stimuleert daarmee de totale ontwikkeling van elk kind.

 

'Een kind is geen vat dat gevuld moet worden, maar een vuur dat ontstoken wil worden' (Rabelais)

 

Ontwikkeling

Wij willen als vrijeschool ieder kind ruimte en kaders bieden die het nodig heeft om zich over de volle breedte van zijn of haar potenties te kunnen ontwikkelen tot een evenwichtig mens. We willen het kind de mogelijkheid bieden tot de ontplooiing van zijn eigen gaven om zo zijn eigen weg te vinden. Het antroposofische mensbeeld, zoals door Rudolf Steiner is beschreven, vormt hierbij ons uitgangspunt.

Vanuit deze menskundige visie onderscheiden we bij kinderen drie ontwikkelingsfasen. Elke fase vraagt om een eigen, passende pedagogische aanpak.

In de fase van 0 tot 7 jaar richt de pedagogiek zich op de wilskracht en de fysieke ontwikkeling van het kind. In deze fase ontwikkelen de kinderen zich vooral door te ‘doen’ en `na te bootsen`.

In de leeftijd van 7-14 ontwikkelt het kind zich met name vanuit het gevoelsgebied. De pedagogiek richt zich op het aanbieden van rijke, levendige beelden, van waaruit levendige voorstellingen en denkbeelden kunnen groeien.

En vanaf 14 jaar tot 21 jaar is het oordeelsvermogen zodanig gerijpt, dat het denken uit kan groeien tot een zelfstandige kracht.

Ieder kind maakt daarbij zijn eigen en unieke ontwikkeling door. Binnen de leeftijdsfasen zijn kinderen niet gelijk, toch geeft ons leerplan met als uitgangspunt de ontwikkelingsfasen van het kind veel ruimte om te kijken naar wat voor ieder kind individueel nodig is en wat de klas als geheel vraagt.

Kinderen daadwerkelijk zien

We vinden het op onze school van wezenlijk belang dat we met ons onderwijs aansluiten bij de individuele ontwikkelingsvragen van de kinderen.

 

Ruimte en begrenzing

Vanuit dat uitgangspunt krijgt de groepsleerkracht de ruimte om binnen de kaders van ons leerplan eigen keuzes te maken en accenten te leggen, passend bij wat de kinderen vragen / nodig hebben. De groepsleerkracht kiest de werkvormen die in de kinderen steeds weer een beroep doen op de in hen aanwezige scheppende en beeldende krachten.  Dat zorgt voor levendige, kunstzinnige en ritmische lessen. De kinderen worden daarmee werkelijk ‘gezien’ en serieus genomen in de ontwikkelingsvragen die ze stellen.

 

 

Periode onderwijs

In de vrijeschool vinden we het van groot belang dat de kinderen zich mogen ontwikkelen over de volle breedte van hun potentie. De ontwikkelingsvragen die de kinderen stellen, houden meer in dan met alleen maar cognitieve inhouden gerealiseerd kan worden. Het vraagt om een levendige vormgeving van de lessen, waarbij rijk gevulde beelden, ervaringen en belevingen worden opgeroepen in het gevoelsleven van het kind. In die zin dient het onderwijs in zijn geheel kunstzinnig te zijn.

 

Vooral ons periodeonderwijs leent zich ervoor om op een dusdanige manier les te kunnen geven. Als in de aardrijkskundeperiode in groep 7 bijvoorbeeld de waterkringloop aan de orde komt, dan zal de verbondenheid van de kinderen met dit onderwerp groter zijn en de les zal dieper aangrijpen als de kinderen deze via proefjes hebben mogen aanschouwen, erover hebben mogen zingen en erover getekend dan wel geschilderd hebben.

De  kunstzinnige vakken  zijn niet alleen geïntegreerd in de cognitieve vakken, maar vinden we ook als vaklessen terug in het weekrooster. Zo staan tekenen, schilderen, handwerken, handvaardigheid, vormtekenen, gym, muziek en toneel op het lesrooster. Ze helpen de kinderen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen, zodat ze later vanuit eigenheid om weten te gaan met steeds veranderende levenssituaties.

 

 

 

 

 

Jaarfeesten

Het vrijeschoolonderwijs erkent de waarde van de sterke verbondenheid van de mens met zijn medemens en het ritme van de natuur. We geven dit een plaats in ons onderwijs door de vieringen van de verschillende jaarfeesten. De jaarfeesten nemen een belangrijke plek in bij het volgen van het ritme van het jaar. Door het vieren ervan beleven de kinderen het ritme in de wisseling van de seizoenen. Een gevoel van in verbondenheid van een groter zich herhalend geheel.  Zo krijgt ook door het vieren van de jaarfeesten de school als sociale gemeenschap gestalte; jaarfeesten worden met elkaar, dat wil zeggen met de hele schoolgemeenschap (kinderen, ouders en leerkrachten) gevierd.

De grote feesten zijn Michaël/St. Maarten, Kerst, Pasen/Pinksteren en St. Jan, de feesten van de herfst, winter, lente en zomer. De kerstspelen vormen hierbij één van de hoogtepunten in het jaar. Leerkrachten en ouders voeren onder leiding van een regisseur voor de kinderen en ouders het kerstspel en paradijsspel op. Tijdens de repetities wordt telkens weer gezocht naar de essentie van de spelen, waardoor de spelen levendig en ‘nieuw’ blijve

VBS De Regenboog

Locatie Begoniastraat 15

Locatie Mimosaplein 1

5643 CJ  Eindhoven